Kono Lindfield

Kono Lindfield

Lindfield striker Taro Kono scores.